Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA   \  ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: "Remont korytarza oraz klatki schodowej w budynku Głównym Centrum Kształcenia Ustawicznego Woj. Łódzkiego w Tomaszowie Maz. ul Św. Antoniego 47"


  Lista załączników
  1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg dotyczący wymiany części stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont klatek schodowych, wymiana balustrad obu klatek schodowych

  Remont korytarza i klatki schodowej w budynku Głownym Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul Św. Antoniego 47.

  Numer ogłoszenia: 210018 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckutomaszow.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont korytarza oraz klatki schodowej w budynku Głównym Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Remont korytarza 1) Wymiana stolarki drzwiowej 2) Zabudowa w systemie GK Zadanie nr 2 Remont klatki schodowej: 1) Szlifowanie stopnic lastrykowych schodów, 2) Zerwanie stopni i podstopni lastrykowych schodów oraz okładzin spoczników (demontaż okładzin), 3) Wykonanie nowych okładzin schodów, stopni i podstopnic schodów, spoczników 4) Wykonanie tynków, gładzi na ścianach i sufitach 5) Malowanie 6) Balustrady- wymiana 7) Inne roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna, 

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia)..

  II.1.5)

  V

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.42.11.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1. Pieniądzu, 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 23 1240 3145 1111 0010 4115 8947 z dopiskiem -Wadium na Remont korytarza oraz klatki schodowej w budynku Głównym Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodne z wymogami określonymi przez prawo bankowe. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) Złożone poręczenie-gwarancja musi zawierać Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn Akt 271.1.2015 Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest aby Wykonawcy wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub budowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda z robót. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków na zasadzie opisanej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.3 SIWZ według formuły spełnia/ nie spełnia.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty: cenę oferty, termin ważności gwarancji oraz pozostałe wymagane informacje. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, d) Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. siwz.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - gwarancja - 10

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku materiałów o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, Zmiany, o których mowa: d) w lit. a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. e) w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia. Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 4a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem że zmiany te nie mogą powodować przesunięcia terminów wykonania całości przedmiotu zamówienia. 4b. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: I. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami STWIOR, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; II. klęski żywiołowe b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: I. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; II. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: I. przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp. II. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej III. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane. IV. konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; V. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. d) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. 7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 8. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policealna.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2015 godzina 13:00, miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47 97-200 Tomaszów Mazowiecki Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. Opis Robót
  2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UZP
  3. Ogłoszenie o zamówieniu UZP
  4. Uruchomienie postępowania
  5. Załącznik 2 Formularz ofertowy
  6. Załącznik 3 oświadczenie
  7. Załącznik 4a oświadczenie o braku
  8. Załącznik 4 Lista podmiotów
  9. Załącznik 6 Wzór umów
  10. Załącznik 5 Wykaz robót
  11. Przedmiar robót
  12. Specyfikacja Techniczna
  13. SIWZ 2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Tomaszów Mazowiecki: Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC Select) realizowane w ramach projektu Wszechstronny uczeń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Numer ogłoszenia: 294940 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31290 - 2012r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC Select) realizowane w ramach projektu Wszechstronny uczeń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia komputerowego polegająca na organizacji i realizacji szkoleń informatycznych z zakresu Vocational Competence Certificate (VCC) wraz z egzaminem certyfikującym VCC na poziomie Select dla 50 (pięćdziesięciu) uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. A: Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem następujące zagadnienia: 1) Obsługa komputera (m.in.: elementy składowe komputera; urządzenia peryferyjne; sieci komputerowe; system operacyjny; oprogramowanie narzędziowe;), 2) Edytor tekstów (m.in.: tworzenie zawartości dokumentu; strukturyzowani i formatowanie dokumentu; zarządzanie dokumentami;), 3) Systemy bazodanowe (m.in.: teoria baz danych; tworzenie baz danych i manipulowanie danymi; realizacja zapytań (kwerend); raporty;), 4) Arkusze kalkulacyjne (m.in.: zarządzanie danymi w arkuszu; analiza danych; formatowanie danych i zawartości; zarządzanie danymi w skoroszytach;), 5) Systemy prezentacji informacji (m.in.: tworzenie prezentacji; projektowanie prezentacji; elementy graficzne w prezentacji; animacje; pokazy prezentacji;), 6) Internet i poczta elektroniczna (m.in.: istota technologii informacyjno-komunikacyjnych; przeglądarka internetowa; klient poczty elektronicznej; kanał RSS; komunikator internetowy; forum dyskusyjne;). Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym zakończone będzie z egzaminem certyfikującym w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) na poziomie Select. Przewiduje się 100 (sto) godzin dydaktycznych (1 godz. = 45 min.) kursu dla każdej z 5 grup (liczącej po 10 osób w grupie); zajęcia realizowane będą w terminie: od popisania umowy do 31.12.2012 r. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkolenia. B: Szczegółowy opis przedmiot zamówienia: 1) Szkolenie będzie realizować zakres tematyczny Modułu Obsługa komputera i Internetu oraz Modułu Obsługa programów biurowych zgodnie z certyfikacją Vocational Competence Certificate (VCC) na poziomie Select. W szkoleniu weźmie udział 50 (pięćdziesięciu) uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zajęcia realizowane będą: w 5 (pięciu) grupach (liczących po 10 osób w grupie), w wymiarze 100 (stu) godzin dydaktycznych dla każdej z grup, w terminie: od popisania umowy do 31.12.2012 r. 2) W ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca będzie odpowiedzialny za przystosowanie sal udostępnionych przez Zamawiającego do prowadzenia zajęć i realizacji egzaminów VCC zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie, wynikającymi z procedur certyfikacyjnych Vocational Competence Certificate (VCC); 3) W ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca ma obowiązek zapewnić indywidualne materiały szkoleniowe (jeden komplet dla każdego uczestnika) odpowiadające zakresowi merytorycznemu zajęć, w postaci podręcznika posiadającego merytoryczną akredytację Instytutu VCC i w swej treści w sposób wyczerpujący odnoszącego się do zakresu programu zajęć realizowanego w ramach zajęć oraz procesie certyfikacji VCC, które na pierwszych zajęciach przekaże każdemu z uczestników na własność. 4) W ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca zapewni pełną obsługę certyfikacji w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) na poziomie Select z modułów: Obsługa komputera i Internetu lub Obsługa programów biurowych w imieniu i na rzecz każdego z uczestników zajęć poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w obszarze jednego z dwóch w/w modułów w zależności od wyboru uczestników szkoleń, zgodnie z obowiązującymi zasadami certyfikacji VCC w tym zakresie oraz wydanie Certyfikatu VCC wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdali wymagane egzaminy; 5) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i w oparciu o przekazane przez niego materiały będzie realizował działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegające na m.in.: oznaczeniu pomieszczeń, w których realizowany będą zajęcia plakatami z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo POKL i UE); umieszczaniu logo i nazwy projektu, logo POKL i UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu z EFS na dokumentach takich jak: korespondencja dotycząca projektu, materiały dydaktyczne, listy obecności, ankiety ewaluacyjne itp. 6) Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zajęć, którzy wzięli udział w co najmniej 80% czasu zajęć, zaświadczenia o ukończeniu zajęć potwierdzające ukończenie zajęć oraz udział w projekcie. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone właściwe oznaczenia graficzne: logo i nazwy projektu, logo POKL i UE wraz z tekstem opisującym zaangażowanie środków UE w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się przed rozpoczęciem zajęć (a w trakcie ich realizacji kontroli) z warunkami oferowanymi przez Wykonawcę. W przypadku, gdy oferowane warunki będą odbiegać od wymogów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w ciągu 3 dni roboczych od przekazania pisemnej informacji na temat uchybień, pod sankcją wypowiedzenia umowy na realizację zamówienia. Inne obowiązki Wykonawcy: a) w ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca ma obowiązek zapewnić catering w postaci co najmniej: soków, wody mineralnej, kawy, herbaty, cukru oraz ciastek - dostępnych dla uczestników w trakcie szkolenia (przerwy w zajęciach) oraz ciepłego posiłku (drugie danie) dla każdego uczestnika szkolenia jeżeli zajęcia będą realizowane w ilosci co najmniej 6 godz. dziennie; b) realizacja zajęć zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę szczegółowym programem szkolenia, uwzględniającym zakres tematyczny Modułu Obsługa komputera i Internetu oraz Modułu Obsługa programów biurowych zgodnie ze standardami Vocational Competence Certificate (VCC); b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (dzienniki zajęć, listy obecności uczestników i inne dokumenty niezbędne do prawidłowej dokumentacji realizacji projektu na wzorach przekazanych przez Zamawiającego/Koordynatora projektu); c) Wykonawca będzie zobowiązany dostosować harmonogram zajęć do ustalonego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim planu zajęć..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.33.10-0.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wszechstronny uczeń współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 26-704 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 99745,00

  • Oferta z najniższą ceną: 99745,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99745,00

  • Waluta: PLN.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47

  Tomaszów Mazowiecki: Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47
  Numer ogłoszenia: 170009 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150535 - 2012r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego , polegający w szczególności na: Pomieszczenia Szkoły - prace przygotowawcze, - przygotowanie podłoża pod malowanie, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (z poszpachlowaniem nierówności), - dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania, - dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (lamperii), - rozebranie podłóg z płyty pilśniowej i posadzek z tworzyw sztucznych, - przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny - ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych 2,5mm dla obiektów użyteczności publicznej, - ułożenie podłogi z desek płyty OSB 18mm Pomieszczenia Bursy - prace przygotowawcze, - przygotowanie podłoża pod malowanie, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (z poszpachlowaniem nierówności), - dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania, - rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych, - przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny - ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych 2,5mm dla obiektów użyteczności publicznej, - wymiana grzejników stalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w zawartej umowie warunkach..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KONSTANS, Grzegorz Stankiewicz, ul. Zgorzelecka 7, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. podlaskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110548,51 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105979,74

  • Oferta z najniższą ceną: 105979,74 / Oferta z najwyższą ceną: 105979,74

  • Waluta: PLN.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

                                                                                Tomaszów Maz. 02.08.2012 r.

  Znak:271.1.2012                                                            

   

   

  WSZYSCY  ZAINTERESOWANI

   

             ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

   

   

  Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego
  na  Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47

   

              Na podstawie art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający- Centrum Kształcenia Ustawicznego -  informuje, że wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

   

  KONSTANS  Grzegorz Stankiewicz

  ul. Zgorzelecka 7, 58-500 Jelenia Góra

   

  z ceną ryczałtową brutto: 105.979,74 zł

  słownie brutto: sto pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych  siedemdziesiąt cztery grosze

   

  Uzasadnienie wyboru oferty:

  Stosownie do treści art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy Pzp i w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy Pzp oraz przedstawił ofertę zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Nr oferty                         Nazwa Wykonawcy                                 Cena brutto                       Punktacja

   

  1

  KONSTANS Grzegorz Stankiewicz

  ul. Zgorzelecka 7, 58-500 Jelenia Góra.

  105.979,74 zł

  100 pkt

   

   

  W prowadzonym postępowaniu  żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania ani nie odrzucono żadnej oferty.

   

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47

  Tomaszów Mazowiecki: Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47
  Numer ogłoszenia: 150535 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policealna.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w budynku Centrum w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego , polegający w szczególności na: Pomieszczenia Szkoły - prace przygotowawcze, - przygotowanie podłoża pod malowanie, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (z poszpachlowaniem nierówności), - dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania, - dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (lamperii), - rozebranie podłóg z płyty pilśniowej i posadzek z tworzyw sztucznych, - przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny - ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych 2,5mm dla obiektów użyteczności publicznej, - ułożenie podłogi z desek płyty OSB 18mm Pomieszczenia Bursy - prace przygotowawcze, - przygotowanie podłoża pod malowanie, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (z poszpachlowaniem nierówności), - dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania, - rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych, - przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny - ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych 2,5mm dla obiektów użyteczności publicznej, - wymiana grzejników stalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w zawartej umowie warunkach..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego, stanowiącego nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - zrealizowaniem co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze i stopniu trudności jak przedmiot zamówienia, polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 500 m3 oraz wartości robót co najmniej 50.000 zł - poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu pn wykaz robót budowlanych - na zał. nr 6 oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 3) Informacja o okresie gwarancji na przedmiotowe roboty (zawarta na formularzu oferty lub w odrębnym dokumencie) 4) Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zawarte na formularzu oferty lub w odrębnym dokumencie) 5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana postanowień umownych dot. realizacji przedmiotu umowy, 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi i lokalizacyjnymi, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji postępowania, lub roboty zamienne 3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1-4, Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu zmienić postanowienia umowne w tym wydłużyć termin realizacji Zamówienia o okresy niezbędne do usunięcia przeszkód w prowadzeniu prac lub okresy w których prowadzenie prac było niemożliwe lub znacząco utrudnione. Zmiana dokonana w tym trybie nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.policealna.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 47 Sekretariat.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 13:00, miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 47 Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ_Remont_Antoniego_47
  2. Formularz oferty_Renont_Antoniego_47
  3. Wzór Umowy_Remont_Antoniego_47
  4. Załączniki_Remont_Antoniego_47
  5. przedmiar CKU_Remont_Antoniego_47
  6. przedmiar Bursa_Remont_Antoniego_47
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenia VCC Select

  Tomaszów Maz., 2.03.2012 r.

   

  Centrum Kształcenia Ustawicznego                                     

  Samorządu Województwa Łódzkiego

  Ul. Św. Antoniego 47

  97 – 200 Tomaszów Maz.

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PREZPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOTYCZĄCEGO REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ VCC SELECT  W PROJEKCIE „WSZECHSTRONNY UCZEŃ”.

   

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę realizacji szkoleń z zakresu technologii informacyjnej VCC Select” w projekcie „Wszechstronny uczeń” wybrana została oferta złożona przez:

  Syntea, ul. Wojciechowska 9 a, 26 – 704 Lublin

  Cena oferty brutto 99.745,00 zł.

  Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługę: Realizacji szkoleń z zakresu technologii informacyjnej VCC Select w projekcie Wszechstronny uczeń

  Tomaszów Mazowiecki: Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC Select) realizowane w ramach projektu Wszechstronny uczeń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Numer ogłoszenia: 31290 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policealna.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC Select) realizowane w ramach projektu Wszechstronny uczeń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia komputerowego polegająca na organizacji i realizacji szkoleń informatycznych z zakresu Vocational Competence Certificate (VCC) wraz z egzaminem certyfikującym VCC na poziomie Select dla 50 (pięćdziesięciu) uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. A: Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem następujące zagadnienia: 1) Obsługa komputera (m.in.: elementy składowe komputera; urządzenia peryferyjne; sieci komputerowe; system operacyjny; oprogramowanie narzędziowe;), 2) Edytor tekstów (m.in.: tworzenie zawartości dokumentu; strukturyzowani i formatowanie dokumentu; zarządzanie dokumentami;), 3) Systemy bazodanowe (m.in.: teoria baz danych; tworzenie baz danych i manipulowanie danymi; realizacja zapytań (kwerend); raporty;), 4) Arkusze kalkulacyjne (m.in.: zarządzanie danymi w arkuszu; analiza danych; formatowanie danych i zawartości; zarządzanie danymi w skoroszytach;), 5) Systemy prezentacji informacji (m.in.: tworzenie prezentacji; projektowanie prezentacji; elementy graficzne w prezentacji; animacje; pokazy prezentacji;), 6) Internet i poczta elektroniczna (m.in.: istota technologii informacyjno-komunikacyjnych; przeglądarka internetowa; klient poczty elektronicznej; kanał RSS; komunikator internetowy; forum dyskusyjne;). Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym zakończone będzie z egzaminem certyfikującym w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) na poziomie Select. Przewiduje się 100 (sto) godzin dydaktycznych (1 godz. = 45 min.) kursu dla każdej z 5 grup (liczącej po 10 osób w grupie); zajęcia realizowane będą w terminie: od popisania umowy do 31.12.2012 r. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkolenia. B: Szczegółowy opis przedmiot zamówienia: 1) Szkolenie będzie realizować zakres tematyczny Modułu Obsługa komputera i Internetu oraz Modułu Obsługa programów biurowych zgodnie z certyfikacją Vocational Competence Certificate (VCC) na poziomie Select. W szkoleniu weźmie udział 50 (pięćdziesięciu) uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zajęcia realizowane będą: w 5 (pięciu) grupach (liczących po 10 osób w grupie), w wymiarze 100 (stu) godzin dydaktycznych dla każdej z grup, w terminie: od popisania umowy do 31.12.2012 r. 2) W ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca będzie odpowiedzialny za przystosowanie sal udostępnionych przez Zamawiającego do prowadzenia zajęć i realizacji egzaminów VCC zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie, wynikającymi z procedur certyfikacyjnych Vocational Competence Certificate (VCC); 3) W ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca ma obowiązek zapewnić indywidualne materiały szkoleniowe (jeden komplet dla każdego uczestnika) odpowiadające zakresowi merytorycznemu zajęć, w postaci podręcznika posiadającego merytoryczną akredytację Instytutu VCC i w swej treści w sposób wyczerpujący odnoszącego się do zakresu programu zajęć realizowanego w ramach zajęć oraz procesie certyfikacji VCC, które na pierwszych zajęciach przekaże każdemu z uczestników na własność. 4) W ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca zapewni pełną obsługę certyfikacji w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) na poziomie Select z modułów: Obsługa komputera i Internetu lub Obsługa programów biurowych w imieniu i na rzecz każdego z uczestników zajęć poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych w obszarze jednego z dwóch w/w modułów w zależności od wyboru uczestników szkoleń, zgodnie z obowiązującymi zasadami certyfikacji VCC w tym zakresie oraz wydanie Certyfikatu VCC wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdali wymagane egzaminy; 5) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i w oparciu o przekazane przez niego materiały będzie realizował działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegające na m.in.: oznaczeniu pomieszczeń, w których realizowany będą zajęcia plakatami z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo POKL i UE); umieszczaniu logo i nazwy projektu, logo POKL i UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu z EFS na dokumentach takich jak: korespondencja dotycząca projektu, materiały dydaktyczne, listy obecności, ankiety ewaluacyjne itp. 6) Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zajęć, którzy wzięli udział w co najmniej 80% czasu zajęć, zaświadczenia o ukończeniu zajęć potwierdzające ukończenie zajęć oraz udział w projekcie. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone właściwe oznaczenia graficzne: logo i nazwy projektu, logo POKL i UE wraz z tekstem opisującym zaangażowanie środków UE w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się przed rozpoczęciem zajęć (a w trakcie ich realizacji kontroli) z warunkami oferowanymi przez Wykonawcę. W przypadku, gdy oferowane warunki będą odbiegać od wymogów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w ciągu 3 dni roboczych od przekazania pisemnej informacji na temat uchybień, pod sankcją wypowiedzenia umowy na realizację zamówienia. Inne obowiązki Wykonawcy: a) w ramach organizacji i realizacji zajęć wykonawca ma obowiązek zapewnić catering w postaci co najmniej: soków, wody mineralnej, kawy, herbaty, cukru oraz ciastek - dostępnych dla uczestników w trakcie szkolenia (przerwy w zajęciach) oraz ciepłego posiłku (drugie danie) dla każdego uczestnika szkolenia jeżeli zajęcia będą realizowane w ilosci co najmniej 6 godz. dziennie; b) realizacja zajęć zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę szczegółowym programem szkolenia, uwzględniającym zakres tematyczny Modułu Obsługa komputera i Internetu oraz Modułu Obsługa programów biurowych zgodnie ze standardami Vocational Competence Certificate (VCC); b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (dzienniki zajęć, listy obecności uczestników i inne dokumenty niezbędne do prawidłowej dokumentacji realizacji projektu na wzorach przekazanych przez Zamawiającego/Koordynatora projektu); c) Wykonawca będzie zobowiązany dostosować harmonogram zajęć do ustalonego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim planu zajęć..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.33.10-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Oferent obowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w formach wymienionych w art. 45 ust 6 pkt. 1 - 5 ustawy. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2012 r. do godz. 15.00. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w Pekao SA nr konta: 16 1240 3145 1111 0010 4198 6289. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium, jego poświadczoną kopię lub oryginał dokumentu np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie: co najmniej 2 usługi (każda realizowana na podstawie odrębnej umowy) z zakresu organizacji i realizacji szkoleń informatycznych, o wartości przynajmniej 100.000,00 zł brutto każda, i liczbie uczestników co najmniej 50 osób każda; przy czym: co najmniej jedna z usług obejmowała swoim zakresem proces certyfikacji w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC);

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • tj.: dysponują osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację programu zajęć stanowiącego przedmiot zamówienia, a w szczególności co najmniej: - co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie rolę kierownika szkolenia, posiadającą wykształcenie wyższe oraz minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami polegającymi na organizacji i realizacji szkoleń informatycznych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE/EFS, przy czym przynajmniej 1 (jeden) zarządzany projekt charakteryzował się: realizacją trwającą zgodnie z umową minimum 10 miesięcy, wartością co najmniej 100.000 zł brutto, w trakcie jego realizacji sprawowany był nadzór nad trenerami (wykładowcami), prowadzona była dokumentacja szkoleniowa, opracowane były programy nauczania oraz obejmował minimum 5 grup szkoleniowych, średnio po 10 osób w grupie. - co najmniej 5 (pięcioma) osobami - trenerami (wykładowcami) posiadającymi kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.), posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie pedagogiczne i wykształcenie umożliwiające realizację programu szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia; Kwalifikacje i kompetencje wykładowców powinny być adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich bloków tematycznych zajęć. - co najmniej 2 osobami - egzaminatorami: posiadającymi uprawnienia Egzaminatora VCC;

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • tj.: posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy: - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; - wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.policealna.net.pl oraz http://www.bip.policealna.net.pl/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 47.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 godzina 15:00, miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 47, Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie pod nazwą Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej IT (VCC Select) realizowane jest w ramach projektu Wszechstronny uczeń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  w postępowaniu przetargowym
  o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
  art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych
  - zwana dalej  SIWZ

  na usługę:
  Realizacji szkoleń z zakresu technologii informacyjnej VCC Select
  w projekcie  Wszechstronny uczeń
  realizowanym przez
  Centrum Kształcenia Ustawicznego
  Samorządu Województwa Łódzkiego
  w Tomaszowie Mazowieckim.


  Lista załączników
  1. SIWZ_szkolenia VCC w projekcie Wszechstronny uczeń
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 203357-2010 z dnia 2010-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów Mazowiecki
  W zakresie planowanego remontu kotłowni przewiduje się: - wymianę dwóch kotłów grzewczych na nowe kotły stalowe typu Logica-Optimum 100-11- o mocy nom. 100kW (dla węgla), z regulatorem Ecomax200 z rozbudowanymi funkcjami...
  Termin składania ofert: 2010-08-12


  Tomaszów Mazowiecki: Wymiana pieców grzewczych w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
  Numer ogłoszenia: 238141 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203357 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego, ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pieców grzewczych w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakresie planowanego remontu kotłowni przewiduje się: - wymianę dwóch kotłów grzewczych na nowe kotły stalowe typu Logica-Optimum 100-11- o mocy nom. 100kW (dla węgla), z regulatorem Ecomax200 z rozbudowanymi funkcjami zabezpieczającymi i regulacyjnymi pracy kotła. - montaż nowej instalacji pompowej, opartej na bazie dwóch pomp typu UPS 50-120F (pompa podstawowa i rezerwowa) oraz rurociągów łączących, - wykonanie nowego czopucha oraz demontaż istniejącego, - wykonanie niezbędnych robót dostosowawczych i uzupełniających, a w szczególności demontaż istniejących kotłów i instalacji kotłowni, - remont ścian i posadzek pomieszczenia kotłów, pompowni i korytarza wewnętrznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - przedmiar robót, - projekt budowlano-wykonawczy - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2010.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWIMEX, Spółka jawna, Jan jakóbczyk i Spółka, ul. Legionów 154, 97-200 Tomaszów Maz., kraj/woj. łódzkie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75175,43 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76860,00

  • Oferta z najniższą ceną: 76860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 158181,34

  • Waluta: PLN.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Tomaszów Maz., dnia 24.08.2010r.

  Nazwa i adres Zamawiającego:

  Szkoła Policealna Samorządu

  Województwa Łódzkiego

  97-200 Tomaszów Maz.

   ul. Św. Antoniego 47

   

   

  Zawiadomienie

  o wyborze oferty najkorzystniejszej

   

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych           (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

  Wymiana pieców grzewczych w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

   

  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr   1/2739/10, złożoną przez Wykonawcę

  PHU „JAWIMEX” Spółka Jawna Jan Jakóbczyk i Spółka

  ul. Legionów 154

  97-200 Tomaszów Maz.

  Cena wybranej oferty – 76 860,00 zł brutto

   

  Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Uzasadnienie wyboru oferty:

  Stosownie do treści art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którym jest cena. Wybrany Wykonawca uzyskał maksymalną ilość punktów możliwych do uzyskania, zgodnie  z postanowieniem rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszczonym tam wzorem matematycznym. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki podmiotowe, a w szczególności w zakresie wymaganego doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego postawione  w specyfikacji.

   

   

   

  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu podlegają ocenie i porównaniu następujące oferty:

   

  Lp.

  Nazwa Wykonawcy

  Siedziba/adres

  Punktacja w kryterium „cena ofertowa”

  Łączna punktacja oferty

  1.

  PHU „JAWIMEX” Spółka Jawna Jan Jakóbczyk i Spółka

   

  ul. Legionów 154

  97-200 Tomaszów Maz.

   

  300,00 punktów

  300,00 punktów

  2.

  TECH-BUD 

  Sowała Janusz

   

  ul. Spacerowa 71

  98-220 Zduńska Wola 

   

  268,02 punktów

  268,02 punktów

  3.

  REMBOR  Sp. z o.o.

   

  ul. Zawadzka 144

  97-200 Tomaszów Maz.

   

  145,77 punktów

  145,77 punktów

   

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamowieniu- roboty budowlane

  Tomaszów Mazowiecki: Wymiana pieców grzewczych w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
  Numer ogłoszenia: 203357 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego , ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 27 43, faks 44 724 27 43.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.policealna.net.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pieców grzewczych w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakresie planowanego remontu kotłowni przewiduje się: - wymianę dwóch kotłów grzewczych na nowe kotły stalowe typu Logica-Optimum 100-11- o mocy nom. 100kW (dla węgla), z regulatorem Ecomax200 z rozbudowanymi funkcjami zabezpieczającymi i regulacyjnymi pracy kotła. - montaż nowej instalacji pompowej, opartej na bazie dwóch pomp typu UPS 50-120F (pompa podstawowa i rezerwowa) oraz rurociągów łączących, - wykonanie nowego czopucha oraz demontaż istniejącego, - wykonanie niezbędnych robót dostosowawczych i uzupełniających, a w szczególności demontaż istniejących kotłów i instalacji kotłowni, - remont ścian i posadzek pomieszczenia kotłów, pompowni i korytarza wewnętrznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - przedmiar robót, - projekt budowlano-wykonawczy - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Miejsce realizacji inwestycji - miejscowość Tomaszów Maz..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych, polegających na wymianie kotłów grzewczych.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi osoby na stanowisko Kierownika budowy w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, którzy spełniają następujące wymagania: -posiadają co najmniej 4 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi -posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm) - Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów,

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.

   

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  •  
   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  •  
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  •  
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Sporządzony kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi na podstawie przedmiarów robót, przekazanych przez Zamawiającego, 2) Informacja o okresie gwarancji na przedmiotowe roboty 3) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem sytuacji: a) zmiana przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych, b) wystąpienie konieczności wprowadzenia robót zamiennych, c) wprowadzenie nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego, niezbędnych do właściwej realizacji inwestycji, d) działanie siły wyższej, e) wystąpienie okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.policealna.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego 97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 47.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego 97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 47 Sekretariat Szkoły,.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Lista załączników
  1. SIWZ-II postępowanie
  2. formularz oferty - II postępowanie
  3. projekt umowy-II postępowanie
  4. PROJEKT- Opis techniczny
  5. PROJEKT-Rys2
  6. Przedmiar
  7. Specyfikacja-remont kotłowni
  8. PROJEKT-Rys1
    udostępnił Administrator BIP dnia 2010-07-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra