Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGANIZACJA SZKOłY   \  STATUT

    Statut CKU i Szkoły Policealnej dla Dorosłych

  STATUT

  CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

  SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

  2. Do Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim mają zastosowanie przepisy: 

  a) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

  b) Rozporządzenie MENiS z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226);

  c) Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216);

  d)  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
  (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);

  e) Rozporządzenie MENiS z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828); 

  f)  Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204);

  g) Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184);

  h)  Rozporządzenie MEN z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 34, poz. 186);

  i)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1144 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich;

  j)  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.).

  Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

  1)    Radzie Centrum – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Centrum,

  2)    Samorządzie Słuchaczy – w skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkół,

  3)    słuchaczu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły,

  4)    szkole – należy przez to rozumieć każdą jednostkę wchodzącą w skład Centrum.

   

  ROZDZIAŁ I.

  Nazwa Centrum i inne informacje o Centrum

  § 1. 1. Nazwa Centrum: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckimi.

  1. Siedziba Centrum mieści się w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 47.
  2. Zajęcia edukacyjne odbywają się w siedzibie Centrum. Zajęcia mogą być
   prowadzone na terenie innych placówek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego.
  3. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
  4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
  5. Nazwa Centrum używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach poza siedzibą
   główną może być używany skrót nazwy w brzmieniu CKU SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

  § 2. 1. W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
  w Tomaszowie Mazowieckim będącego jednostką budżetową wchodzą następujące szkoły będące jednostkami organizacyjnymi Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:

  a)    Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,

  b)    Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim.

  1. Mienie stanowiące wyposażenie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim staje się mieniem Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
  2. Dopuszcza się możliwość tworzenia w ramach Centrum nowych jednostek organizacyjnych jeśli potrzeba taka wynika z prowadzonej działalności.

  § 3. 1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim wchodząca w skład Centrum kształci w formie stacjonarnej zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:

  a)  opiekun medyczny,

  b)  asystentka stomatologiczna,

  c)  higienistka stomatologiczna,

  d)  technik masażysta,

  e)  terapeuta zajęciowy,

  f)  opiekun medyczny,

  g)  asystent osoby niepełnosprawnej,

  h)  opiekunka dziecięca,

  i)  technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

  j)  technik usług kosmetycznych,

  k)  technik informatyk,

  l)  technik turystyki wiejskiej,

  m) technik ochrony fizycznej i mienia,

  n)  technik sterylizacji medycznej,

  o)  technik elektroniki i informatyki medycznej.

  2. 1) Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim wchodząca w skład Centrum kształci słuchaczy w formie zaocznej zgodnie  z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:

  a)  asystent osoby niepełnosprawnej,

  b)  opiekun osoby starszej,

  c)  opiekunka środowiskowa,

  d)  opiekun medyczny,

  e)  technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

  f)  technik drogownictwa,

  g)  technik geodeta,

  h)  technik usług kosmetycznych,

  i)   technik informatyk,

  j)    technik turystyki wiejskiej,

  k)   technik ochrony fizycznej osób i mienia,

  l)    technik sterylizacji medycznej.

  2)    Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim wchodząca w skład Centrum kształci słuchaczy w formie stacjonarnej zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:

  a)    asystent osoby niepełnosprawnej,

  b)   asystentka stomatologiczna,

  c)    higienistka stomatologiczna,

  d)    opiekunka dziecięca,

  e)    technik masażysta,

  f)     technik elektroniki i informatyki medycznej,

  g)    opiekun osoby starszej,

  h)    opiekunka środowiskowa,

  i)     opiekun medyczny,

  j)     technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

  k)    technik drogownictwa,

  l)     technik geodeta,

  m)   technik usług kosmetycznych,

  n)    technik informatyk,

  o)    technik turystyki wiejskiej,

  p)    technik ochrony fizycznej osób i mienia,

  q)    technik sterylizacji medycznej.

  1. W Centrum mogą być prowadzone kursy i inne formy kształcenia pozaszkolnego, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
  2. Zawody w których kształci Centrum są zgodne z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
  3. Dla wszystkich jednostek Centrum prowadzi wspólną obsługę administracyjno – finansową i kadrową.

  § 4. 1. Czas trwania cyklu nauczania w szkołach wchodzących w skład Centrum
  a także kształcenia w formie kursów jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

  2. Zasady wydawania, wzory dyplomów i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności regulują przepisy w w/w sprawie określone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

   

  ROZDZIAŁ II.

  Cele i zadania Centrum

  § 5. 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach wchodzących w skład Centrum oraz w formach pozaszkolnych o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
  i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

  1. Do zadań Centrum Kształcenia Ustawicznego należy:

  a)   opracowanie i udostępnianie słuchaczom materiałów metodyczno – dydaktycznych dla prowadzenia kształcenia,

  b)  przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia oraz współpraca
  z pracodawcami w tym zakresie,

  c)  gromadzenie informacji naukowo – technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez Centrum,

  d)    organizowanie dla słuchaczy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i prowadzenie w różnych formach zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniem kariery zawodowej.

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego może ponadto realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.
  2. Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne z uwzględnieniem:

  a)    współpracy w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne,

  b)  współpracy z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego może współpracować z organizatorami kształcenia ustawicznego za granicą.
  2. Centrum realizuje zadania określone w ust. 2, a ponadto gromadzi, analizuje i upowszechnia informacje o zakresie i potrzebach kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość, prowadzonego przez centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, działające na terenie danego województwa i kraju.
  3. Szkoły wchodzące w skład Centrum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w aktach wykonawczych, a w szczególności:

  a)  zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania,

  b)  przeprowadzają rekrutację uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

  c)  realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, ogólnego i zawodowego lub zawodowego,

  d)  realizują ramowe plany nauczania,

  e) stosują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów,

  f)  umożliwiają ukończenie szkoły i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu zawodowego,

  g)  organizują proces kształcenia zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania lub ministra pracy i polityki społecznej,

  h) zapewniają uczniom i słuchaczom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce, jak również podczas zajęć organizowanych przez placówkę poza obiektami należącymi do placówki,

  i)  zapewniają podtrzymanie kultury, świadomości narodowej i tradycji regionalnej.

  1. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego określają przepisy w sprawie praktycznej nauki zawodu.

  § 6. 1. Centrum może pobierać opłaty za kształcenia ustawiczne prowadzone
  w formach pozaszkolnych.

  1. Wysokość opłat ustala dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia poszczególnych form pozaszkolnych. Opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia ustalonych w porozumieniu z właściwym organem prowadzącym.

   

  ROZDZIAŁ III.

  Organy Centrum

  § 7. 1. Organami Centrum są:

  a)    Dyrektor Centrum,

  b)    Rada Centrum,

  c)    Samorząd Słuchaczy

  § 8. 1. Dyrektor reprezentuje na zewnątrz Centrum oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne.

  1. Dyrektor Centrum realizuje w stosunku do Centrum zadania określone dla dyrektora w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum, zarządza Centrum oraz jest odpowiedzialny za jego działalność dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno – gospodarczą i finansową.
  2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum,

  b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum,

  c)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Centrum.

  1. W przypadku nieobecności dyrektora Centrum zastępuje go wicedyrektor, natomiast jeśli w Centrum nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

  § 9. 1. W Centrum może być utworzone, na wniosek dyrektora Centrum za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

  Zadania osób pełniących stanowiska kierownicze określają odpowiednie przepisy.

  §10. 1. Rada Centrum jest organem kolegialnym Centrum powołanym do rozpatrywania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności Centrum w ramach swoich kompetencji.

  1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo – doradczym oraz uchwałodawczym.
  2. W skład Rady Centrum wchodzą nauczyciele zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Centrum.
  3. Przewodniczącym Rady Centrum jest dyrektor Centrum.
  4.  Zebrania Rady Centrum są organizowane zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze, na koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny Centrum oraz co najmniej 1/3 członków Rady.
  5. Do kompetencji stanowiących Rady Centrum należy:

  a)  zatwierdzanie planów pracy Centrum i szkół wchodzących w jego skład po zaopiniowaniu przez Radę Centrum,

  b)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,

  c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną,

  d)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  e)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

  1. Rada Centrum opiniuje:

  a)  organizację pracy szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  b)  projekt planu finansowego Centrum,

  c)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  d)  propozycje dyrektora Centrum lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

  1. Uchwały Rady Centrum są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.
  2. Dyrektor Centrum może zawiesić wykonanie uchwały Rady Centrum i powiadomić Kuratora Oświaty o fakcie zawieszenia, jeśli zostały one podjęte niezgodnie z prawem.
  3. Członkowie Rady Centrum są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Centrum, które mogą naruszyć dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników Centrum oraz słuchaczy Centrum.
  4. Szczegółowy zakres uprawnień Rady Pedagogicznej Centrum określa Regulamin Rady Pedagogicznej Centrum.

  § 11. 1. Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Centrum mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swych kompetencji.

  § 12. 1. Członkami Samorządu Słuchaczy są wszyscy słuchacze Centrum.

  1. Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Centrum oraz dyrektorowi Centrum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Centrum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy takich, jak:

  a)  prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

  b)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

  c)  prawo do organizacji życia szkolnego i rozwijania własnych zainteresowań,

  d) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

  e)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  f)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy.

  1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa Regulamin Samorządu Słuchaczy.

  § 13. 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Centrum.

  a)  każdy organ Centrum planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być opracowane nie później niż do końca pierwszego miesiąca funkcjonowania. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Centrum. Prawo wglądu do wyżej wymienionych dokumentów mają wszystkie organy Centrum,

  b)  organy Centrum w uzgodnieniu z dyrektorem Centrum mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji lub poglądów,

  c) dyrektor Centrum zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Centrum o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

  1. Sposoby rozwiązywania sporów między organami Centrum.

  a)   w przypadku zaistnienia sporu między organami Centrum, z wyłączeniem dyrektora Centrum, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor Centrum  od decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do organu prowadzącego Centrum,

  b)  jeżeli stroną sporu jest dyrektor Centrum wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący Centrum, który ma możliwość zasięgnięcia opinii organu nadzoru pedagogicznego,

  c)   rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

   

  ROZDZIAŁ IV.

  Organizacja Centrum

  § 14. 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  1. Szczegółową organizację nauczania każdego roku szkolnego określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora Centrum, składający się z arkuszy organizacyjnych placówek wchodzących w skład Centrum, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący w terminie określonym w odrębnych przepisach.
  2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
  3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Centrum dyrektor Centrum ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny.

  § 15. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół policealnych wchodzących w skład Centrum jest oddział uczniów z odpowiednim szkolnym planem nauczania. Oddziały mogą się dzielić na grupy.

  1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego i ogólnego stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach są organizowane w oddziałach, grupach i zespołach. Liczebność grup winna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
  2. Podziału na grupy dokonuje się w oparciu o programy nauczania
   w poszczególnych zawodach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zajęcia edukacyjne odbywają się w grupach o liczebności zapewniającej bezpieczeństwo i higienę pracy.
  3. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych: szkół wyższych, szkół zawodowych, centrów szkolenia praktycznego i zakładach pracy na podstawie umowy zawartej między Centrum,
   a daną jednostką oraz w szkołach i placówkach oświatowych.
  4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina zajęć praktycznych 55 minut.
  5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć zgodny z tygodniowym rozkładzie zajęć.
  6. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę.
  7. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów.
  8. Przy praktycznej nauce zawodu szkoła współpracuje z podmiotem przyjmującym słuchaczy i nadzoruje realizację programu praktyk.
  9. Organizację pracowni ćwiczeń praktycznych i pracowni symulacyjnych, określają regulaminy pracowni, a ich wyposażenie pozwala na realizację obowiązujących programów nauczania.

  § 16. Organizację pracy szkół wchodzących w skład Centrum szczegółowo określają statuty tych szkół.

   

  ROZDZIAŁ V.

  Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

  § 17. 1. W Centrum zatrudnieni są:

  a)  pracownicy pedagogiczni,

  b)  pracownicy administracji i obsługi.

  1. Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki wszystkich pracowników Centrum określają stosowne przepisy.

  § 18. 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

  a)  realizacja procesu dydaktycznego w zakresie swojego przedmiotu oraz ocena wyników nauczania i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu uczenia się słuchacza,

  b)  sporządzanie rozkładów materiału oraz wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu,

  c)  dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

  d)  bezstronne i obiektywne ocenianie słuchaczy oraz ich sprawiedliwe traktowanie,

  e)  wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań słuchaczy,

  f)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb słuchaczy,

  g)  doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności,

  h)  przestrzeganie zasad BHP.

  § 19. 1. Do zadań nauczyciela i innych pracowników w zakresie BHP należy:

  a)  znajomość podstawowych zasad BHP obowiązujących w szkole,

  b)  sprawdzenie czy warunki panujące w sali do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno słuchaczy jak i nauczycielowi. W przypadku gdy sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek,

  c)  przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowanie prawa słuchaczy do pełnych przerw międzylekcyjnych.

  1. W razie zaistnienia wypadku nauczyciel bądź inny pracownik szkoły powinien:

  a)  zapewnić natychmiastową pomoc słuchaczowi, który uległ wypadkowi,

  b)  jeśli zachodzi potrzeba wezwać pogotowie ratunkowe,

  c)  niezwłocznie zawiadomić o wypadku dyrektora Centrum,

  d)  zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

  § 20. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania.

  1. Dyrektor Centrum może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

  § 21. 1. W Centrum funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, umożliwianiu nauczycielom doskonalenia swojego warsztatu pracy poprzez korzystanie z najnowszych wydawnictw, z literatury pedagogicznej, przedmiotowej i popularno-naukowej.

  1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 1 biblioteka szkolna realizuje poprzez:

  a)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

  b)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

  c)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy, młodocianych pracowników oraz wyrabianie i pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się,

  d)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

  1. Nauczyciel - bibliotekarz w szczególności:

  a)  opracowuje regulamin biblioteki szkolnej i czuwa nad jego przestrzeganiem,

  b)  w porozumieniu z dyrektorem ustala godziny pracy biblioteki Centrum tak, aby umożliwić dostęp do zbiorów przed lekcjami, w czasie lekcji i po ich zakończeniu,

  c)  gromadzi zbiory zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz potrzebami słuchaczy i nauczycieli,

  d)  udostępnia zbiory słuchaczom, młodocianym pracownikom, nauczycielom i innym pracownikom Centrum,

  e)  prowadzi ewidencję zbiorów bibliotecznych,

  f)   prowadzi na bieżąco selekcję księgozbioru,

  g)  dba o estetykę i właściwy wystrój pomieszczeń biblioteki,

  h)  prowadzi dokumentację pracy biblioteki,

  i)    prowadzi lekcje z przysposobienia czytelniczego,

  j)    rozwija zainteresowania czytelnicze słuchaczy,

  k)   prowadzi działalność informacyjną,

  l)    uzgadnia z dyrektorem propozycje dotyczące rozwoju biblioteki, planu i organizacji pracy biblioteki.

   

  ROZDZIAŁ VI.

  Prawa i obowiązki słuchaczy Centrum

  § 22. 1.Słuchacz Centrum ma prawo do:

  a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  b)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

  c)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

  d)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

  e)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  f)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

  g)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

  h)  otrzymania legitymacji szkolnej,

  i)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

  1. Słuchacz ma obowiązek:

  a)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i konsultacjach wynikających z planu i programu nauczania,

  b)  przestrzegać punktualności w uczęszczaniu na zajęcia,

  c)  opanować materiał nauczania przewidziany programem,

  d)  usprawiedliwić nieobecności na zajęciach u opiekuna oddziału lub grupy,

  e) przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy oraz zarządzenia i zalecenia wydawane przez dyrekcję Centrum, nauczycieli, organa administracji szkolnej,

  f)   przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum,

  g)  ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój intelektualny,

  h)  zapoznać się z planem zajęć i egzaminów,

  i)    terminowego oddawania prac kontrolnych,

  j)    przystępować do egzaminów w wyznaczonych terminach,

  k)  dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum.

  1. W przypadku nienagannego wypełniania obowiązków oraz uzyskania średniej ocen powyżej 4,5 słuchacz ma prawo do wyróżnienia przez Radę Centrum i odnotowania tego faktu w dokumentach słuchacza oraz pochwały pisemnej w formie dyplomu uznania.
  2. W przypadku nie wypełniania obowiązków słuchacz może być ukarany:

  a)  upomnieniem opiekuna oddziału/grupy lub dyrektora,

  b) naganą wpisaną do dokumentacji słuchacza za niszczenie mienia szkoły, powtarzające się spóźnienia lub niekulturalne zachowanie się,

  c)  zawieszeniem w prawach słuchacza.

  1. Podstawą do skreślenia słuchacza może być:

  a)  nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole powyżej 50 % godzin dydaktycznych przewidzianych w planie nauczania,

  b)  celowe unikanie wybranych zajęć i konsultacji,

  c)  wyrok sądowy za przestępstwo popełnione umyślnie,

  d)  naganne zachowanie na lekcjach.

  1. Szczegółowe wytyczne wskazujące podstawy do skreślenia z listy słuchaczy określają statuty jednostek wchodzących w skład Centrum.
  2. Pisemną informację o decyzji skreślenia z listy słuchaczy podjętej przez Radę Centrum otrzymuje słuchacz w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

  § 23. 1.Podczas zajęć w Centrum należy na korytarzu zachować ciszę.

  1. Zabrania się na terenie Centrum palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających i przebywania na terenie Centrum pod ich wpływem.
  2. Zabrania się posiadania, spożywania i rozprowadzania na terenie Centrum środków narkotycznych anabolicznych.
  3. Należy dbać o porządek na terenie Centrum.
  4. Znalezione przedmioty należy przekazać do sekretariatu Centrum.
  5. W sprawie doraźnej pomocy należy zgłosić się do sekretariatu, gdzie znajduje się apteczka i telefon.
  6. Dyrekcja Centrum nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Centrum.

   

  ROZDZIAŁ VII.

  Zasady rekrutacji

  § 24. 1.Rekrutację do Centrum przeprowadza się w każdym roku szkolnym w oparciu o obowiązujące przepisy. Terminy postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z marszałkiem województwa łódzkiego.

  1. Słuchaczem może być osoba posiadająca wykształcenie średnie, która przedstawiła zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanym zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
  2. Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół określają Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Centrum na podstawie obowiązujących przepisów.
  3. O przyjęciu do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych decyduje dyrektor Centrum.
  4. Jeżeli przyjęcie ucznia do szkoły powoduje dodatkowe skutki finansowe dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  5. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, która ubiega się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.
  6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata pełnoletniego.
  7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
  8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata publicznej placówki na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

   

  ROZDZIAŁ VIII.

  Postanowienia końcowe

  § 25. 1. Organem ustawowym powołanym do uchwalenia zmian statutu jest Rada Pedagogiczna Centrum.

  1. Zmiany zapisów Statutu Centrum dokonuje się na wniosek:

  a)  Dyrektora Centrum,

  b)  Rady Centrum,

  c)  Samorządu Słuchaczy.

  1. Projekt zmiany Statutu Centrum przygotowuje Rada Pedagogiczna Centrum.
  2. Zmianę zapisów Statutu Centrum uchwala Rada Pedagogiczna Centrum. Stwierdzenie zaznajomienia się z postanowieniami statutowymi pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.
  3. Postanowienia Statutu obowiązują od dnia ich uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Centrum.
  4. Dyrektor Centrum odpowiedzialny jest za zaznajomienie z postanowieniami Statutu słuchaczy w terminie 30 dni od dnia uchwalenia statutu.
  5. Dyrektor Centrum przedstawia Statut do wglądu wszystkim pracownikom i słuchaczom Centrum.

  § 26. 1. Centrum używa pieczęci urzędowej i innych pieczęci na podstawie odrębnych przepisów, wspólnych dla Centrum.

  1. Pieczątki szkół wchodzących w skład Centrum mają w nagłówku nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
  2. W dyplomach i innych dokumentach wydawanych przez Centrum podaje się nazwę szkoły wchodzącej w skład Centrum.
  3. Nazwa Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
   w Tomaszowie Mazowieckim umieszczona jest na pieczęci urzędowej, którą stempluje się wydawane dyplomy i inne dokumenty.

  § 27. 1. Centrum prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjnąi ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej.

  1. Centrum przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania dyplomów i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Zasady gospodarki finansowej, materiałowej, inwentaryzacyjnej i kontroli zarządczej placówki określają obowiązujące przepisy prawa.

  § 28. 1. Zmiany w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego, dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Centrum.

  1. Rada Pedagogiczna Centrum upoważnia dyrektora Centrum do publikowania tekstu jednolitego statutu.

   

   

   

  STATUT

  SZKOŁY POLICEALNEJ

  SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   

  1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

  2. Do Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim mają zastosowanie przepisy:

  a)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

  b)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.);

  c)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);

  d)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);

  e)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

  f)     Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r. Nr 2,
  poz. 7 z późn. zm.);

  g)    Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. z późn. zm.);

  h)   Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.)

  i)        Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1144
  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich;

  j)  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.).

   

  Ilekroć w statucie jest

  mowa bez bliższego określenia o:

  1)    Radzie Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły,

  2)    Samorządzie Słuchaczy – należy przez to rozumieć uczniów szkoły,

  3)    Suchaczu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły.

  ROZ DZIAŁ I.

  Postanowienia ogólne

  § 1. 1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckimi zwana dalej Szkołą, jest szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

  1. Siedziba szkoły mieści się w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47.
  2. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
  3. Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
  4. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie innych placówek oświatowychSamorządu Województwa Łódzkiego.

  § 2. 1. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim wchodząca w skład Centrum kształci w formie stacjonarnej zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:

  a)   opiekun medyczny,

  b)   asystentka stomatologiczna,

  c)    higienistka stomatologiczna,

  d)   technik masażysta,

  e)   terapeuta zajęciowy,

  f)    opiekun medyczny,

  g)   asystent osoby niepełnosprawnej,

  h)   opiekunka dziecięca,

  i)     technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

  j)     technik usług kosmetycznych,

  k)    technik informatyk,

  l)     technik turystyki wiejskiej,

  m)   technik ochrony fizycznej i mienia,

  n)    technik sterylizacji medycznej,

  o)    technik elektroniki i informatyki medycznej.

  § 3. 1. Czas trwania cyklu nauczania w szkole jest zgodny z przepisami w sprawach ramowych planów nauczania, określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty
  i wychowania.

  2  Zasady wydawania, wzory dyplomów i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności regulują przepisy w w/w sprawie określone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

  3    Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną w odrębnych przepisach.

   

  ROZDZIAŁ II.

  Cele i zadania szkoły

  § 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  1. Szkoła realizuje programy zawierające podstawę programową, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania w szkołach publicznych:

  a)    umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej,

  b)    absolwenci/słuchacze szkoły mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - zgodnie z odrębnymi przepisami,

  c)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunkukształcenia,

  d)    umożliwia rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,

  e)    kształtuje postawy sprzyjające upowszechnianiu wiedzy w skali lokalnej, krajowej i globalnej,

  f)     kształtuje postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,

  g)    upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych,

  h)    kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej,

  i)     zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

  j)     wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia,

  k)    stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnychsłuchaczy,

  l)     ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie słuchaczy w czasie zajęć edukacyjnych,

  m)   przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

  1. Realizacja zadań ma na celu:

  a)    zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zawodach, w których szkoła kształci,

  b)    stwarzanie słuchaczom możliwości zmiany dotychczas wykonywanego zawodu,

  c)    podniesienie jakości pracy szkoły.

  1. Ponadto szkoła może:

  a)    opracowywać i wydawać materiały dydaktyczne dla nauczycieli,

  b)    opracowywać i upowszechniać nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia osób dorosłych,

  c)  gromadzić informacje naukowo-techniczne dla potrzeb kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych lub planowanych kierunków kształcenia.

   

  ROZDZIAŁ III.

  Organy Szkoły

   

  § 5. 1. Organami Szkoły są:

  a)    Dyrektor Szkoły będący równocześnie Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.,

  b)    Rada Pedagogiczna,

  c)    Samorząd Słuchaczy.

  1. Organy Szkoły, o których mowa w ust. 1 współpracują ze sobą na zasadach:

  a)    demokratycznego, partnerskiego współdziałania,

  b)    swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

  c)    wymiany bieżącej informacji o podejmowanych przedsięwzięciach lub decyzjach,

  d)    rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w granicach kompetencji określonych przepisami.

  1. Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

  § 6. 1. Dyrektor Szkoły:

  a)    kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

  b)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

  c)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  d)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji  stanowiących,

  e)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

  f)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

  g)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  h)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

  i)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,

  j)      stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy i stowarzyszeń.

  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

  1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.
  2. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.
  3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku gdy nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
  4. Wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dyrektor szkoły może zaliczyć słuchaczowi jednostkę modułową lub moduł po przedstawieniu przez słuchacza zaświadczenia lub certyfikatu.

  § 7. 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i opieki.

  1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
   Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

  a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,

  b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,

  c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

  d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

  e)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  a)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

  b)    projekt finansowego planu szkoły,

  c)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  d)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

  1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.
  2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Zasady protokołowania określa regulamin Rady Pedagogicznej.

  § 8. 1. W szkole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

  1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
  2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
   i opin

  Lista załączników
  1. Formularz oferty
  2. SIWZ
  3. Specyfikacja techniczna
  4. przedmiar robot
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra