Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INNE INFORMACJE I DOKUMENTY   \  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

    Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 - 2019

  Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

  1.

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  3 września 2018 r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art.47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 20017 r. poz. 59)

  2.

  Zimowa przerwa świąteczna

  23 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2002 r.  Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  3.

  Ferie zimowe

  11 lutego 2019 r. –24 lutego 2019 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  4.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  5.

  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół policealnych

  25 stycznia 2019 r. lub 21 czerwca 2019 r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  7.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  • część pisemna

  • część praktyczna

   

   

   

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

  podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 wrzśnia 1991r. o systemmie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z poźn. zm.)

   
   

  8.

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach programowo najniższych

  21 czerwca 2019 r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  9.

  Ferie letnie

  21 czerwca 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  10.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. 5.1.

  2 listopada 2018 r.
  2 maja 2019 r.
  20 czerwca 2019 r.
   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra