Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA   \  AKTUALNOśCI

     Aktualności Nabór na wolne stanowisko

   Aktualności     Nabór na wolne stanowisko


  Lista załączników
  1. Aktualności Nabór na wolne stanowisko
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Nabór na stanowisko refertnta

  Załącznik nr 2 do zarządzenia

      Dyrektora

  Centrum Kształcenia Ustawicznego

  Samorządu Województwa Łódzkiego

  w Tomaszowie Mazowieckim

                                                                                                                                                                             z dnia 2 stycznia 2017 r.                                              

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.  Ogłasza Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta 

  ......................................................................................

  (nazwa stanowiska ) 

  1. Wymagania niezbędne:

  1. ma obywatelstwo polskie ma pełną zdolność do czynności prawnych
  2. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/ w stanowisku
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią
  5. posiada wykształcenie co najmniej średnie   

  2. Wymagania dodatkowe:

  1. biegła znajomość obsługi komputera udokumentowana stosownym przeszkoleniem
  2. znajomość obsługi urządzeń biurowych
  3. znajomość zagadnień prawa oświatowego

  3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Opracowywanie i prowadzenie pełnej bazy danych (program Vulcan – Płace Optivum) płacowych dla wszystkich pracowników pełno- i niepełnozatrudnionych w CKUSWŁ w Tomaszowie Maz.:
  • karty podatkowe
  • listy płac
  • sporządzanie sprawozdań płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich Ministerstw, Urzędu Skarbowego, GUS i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  1. Sporządzanie list płac włącznie ze wszystkimi elementami składowymi, na podstawie dokumentacji – dla wszystkich pracowników Centrum (bez względu na typ umowy zawartej z pracownikiem), przesyłanie przelewów drogą elektroniczną.
  2. Naliczanie zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich.
  3. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie ich do ZUS.
  4. Prowadzenie rocznych kart  zasiłków z tym związanych (do pkt.3 i 4).
  5. Sporządzanie sprawozdania Z- 03 oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
  6. Prowadzenie dokumentacji podatkowej, sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej
   PIT-4R i przesyłanie jej do Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników Centrum.
  8. Przygotowywanie i przekazywanie głównej księgowej danych do sprawozdania
   z faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (art.30 KN).
  1. Referent może być powołany w skład komisji  wewnętrznych działających w CKUSWŁ,
   a w szczególności komisji do przeprowadzania doraźnych kontroli finansowych
   w placówce.

  11.  Przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy.

  12.  Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

  13.  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny;

  2) życiorys – curriculum vitae;

  3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje(poświadczone przez

      kandydata za zgodność z oryginałem);

  4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez

      kandydata za zgodność z oryginałem);

  6) oświadczenie o niekaralności;

  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8) wypełniony kwestionariusz osobowy.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Centrum, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@policealna.net.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 47.
  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta”

  w terminie do dnia 10 marca 2017 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP)

              Z Regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 724 27 43.

              Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

              Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz na stronie www placówki.

   Tomaszów Maz., dn. 27 lutego 2017 r.         

  W załączniku poniżej znajduje się lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko referenta oraz informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko referenta.


  Lista załączników
  1. Lista kandydatów spełniających wymagania
  2. Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko referenta
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aktualności

  W dniu 01.09.2014 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. odbyła się uroczystość z okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz słuchaczy Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych.
  W Centrum naukę rozpoczęli uczniowie na kierunkach:
  - technik bhp
  - higienistka stomatologiczna
  - technik masażysta
  - technik usług kosmetycznych
  - florysta
  - technik informatyk
  Wszystkim obecnym na spotkaniu życzenia wytrwałości i sukcesów edukacyjnych złożyła dyrektor CKU pani Iwona Gawron

    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra